Resources

[ENG] Coaching Lotte 08/07/2024

[ENG] Coaching Lotte 15/06/2024

[Dutch] Thumnbail training 09/01/2024

[Dutch] Top 10 Advanced Format Explanation - Coaching 18/12/2023

[Dutch] Interview format explanation - Coaching 04/12/2023